O BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Budżet obywatelski to wydzielona kwota z budżetu Miasta Gniezna, o przeznaczeniu której zadecydują bezpośrednio mieszkańcy Pierwszej Stolicy Polski. Dzięki niemu gnieźnianie mogą wziąć udział w projektowaniu lokalnych wydatków. W 2020 roku na działania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna przeznaczona zostanie kwota 800 tysięcy złotych.

Najważniejsze informacje:

• w ramach budżetu obywatelskiego zrealizować można tylko zadania własne gminy, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego,

• zadania związane z inwestycjami mogą być realizowane tylko na terenie stanowiącym własność Miasta Gniezna,

• propozycję zadania może zgłosić osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i na stale zamieszkuje w Gnieźnie lub organizacja pozarządowa. Jedna osoba/organizacja może zgłosić wyłącznie jedno zadanie do realizacji,

• zadania można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6,

• projekt musi zyskać poparcie co najmniej 15 osób na liście poparcia (można poprzeć więcej niż jeden projekt),

• formularze wraz z listą poparcia można zgłaszać elektronicznie: bomg@gniezno.eu, zostawić osobiście w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6 lub przesłać pocztą,

• propozycje można zgłaszać w terminie od 18 marca do 19 kwietnia 2019 r.,

• do 20 maja 2019 r. podane zostaną do publicznej wiadomości wnioski, które przeszły pozytywną weryfikację,

• głosowanie mieszkańców na zweryfikowane projekty odbędzie się między 1 a 17 czerwca 2019 roku

• głosowanie odbywać się będzie poprzez wypełnienie karty głosowania, którą będzie można wypełnić na stronie budzetobywatelski.gniezno.eu, przesłać pocztą mailową lub wrzucić do urn znajdujących się na terenie Gniezna ,

• ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej do 24 czerwca 2019.